Stadig flere bestiller time hos fastlegen gjennom nettsider.

Årstall Sverige Norge Estland
2012 15.73 11.22 15.86
2014 19.4 16.9 8

Det er en økning i antallet som bestiller legetimer over internett. Samtidig er tallet, lavt, noe som kan ha en sammenheng med at indikatoren viser hvor mange som har bestilt time på et sykehus eller på et legekontor i løpet av de siste tre måneder.

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard