Kommunal- og moderniserings­­departementet - IKT-indikatorer på nett

Denne tjenesten presenterer statistikk for utviklingen på områder som er viktige for regjeringens IKT-politikk. Statistikken skal særlig beskrive status for hovedområdene i Digital Agenda for Norge

 

Statistikken skal i den grad det er mulig også gi et bilde av hvordan Norge ligger an i forhold til andre land. Videre skal den bidra til å gi et bilde av utviklingen over tid. Hovedformålet med tjenesten er å gi bedre grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger, herunder utforming av IKT-politikken.

 

Dataene som presenteres kommer som hovedregel fra offentlig tilgjengelige kilder. De opprinnelige kildene for dataene er angitt med klikkbare lenker slik at brukeren kan gå videre til originalkildene.

 

Hver av indikatorene er utstyrt med en knapp i høyre hjørne. Der kan brukeren laste ned en kopi av den aktuelle grafen. I tillegg kan innholdet i grafene endres. Det gjøres ved å klikke på beskrivelsene av søylene under selve grafen.

 

Flytt musepekeren i grafen for å se de nøykatige verdiene i hver enkelt indikator.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for innhold og oppdatering av tjenesten. 

 

 

Dette er våre kategorier

Kategoriene er en inndeling av indikatorene.

Kategori Beskrivelse
Bredbånd Kategorien viser tall og statistikker for forskjellige typer elektronisk infrastruktur. Indikatorene kan for eksempel vise utviklingen av tilbud og etterspørsel på forskjellige hastigheter og teknologier.
Digital kompetanse Å ha tilgang til utstyr og nettverk er viktig, men betyr ikke at alle tar ny teknologi i bruk. I denne kategorien kan du finne informasjon om hvordan det står til med den norske befolkningens digitale kompetanse.
Digitalisering i offentlig sektor Det er store gevinster å hente gjennom å digitalisere offentlig sektor. Indikatorene i denne kategorien gir et bilde av hvor langt vi er kommet i å digitalisere offentlig sektor.
Digitalt innhold Digital teknologi har gitt oss en fantastisk tilgang til digitalt innhold, enten det gjelder film og musikk eller offentlige data. Indikatorene i denne kategorien tegner et bilde av det digitale innholdets posisjon i den teknologiske utviklingen vi lever midt i.
Inkludering Det er viktig at alle får tilgang til de mulighetene den teknologiske utviklingen medfører. Samtidig har vi alle forskjellige forutsetninger for å ta de i bruk. Indikatorene her sier noe om hvordan vi evner å få størst mulig digital deltagelse.
Næringsliv og handel Indikatorene i denne kategorien gir informasjon både om hvordan næringslivet forholder seg til den digitale virkeligheten og hvordan kjøp og salg av varer og tjenester påvirkes av digitale teknologier.
Sikkerhet Både for for å digitalisere og ta i bruk nye digitale løsninger, er det viktig at vi er trygge i vår digitale hverdag, både brukere, borgere og næringsliv. I denne kategorien finner du informasjon som gir et bilde av utviklingstrekk og trender som relaterer seg til sikkerhetsaspekter ved det digitale Norge.
Viderebruk og åpne data Viderebruk av offentlige data kan være et sterkt virkemiddel for effektivisering av offentlige og private virksomheter, samtidig som de danner grunnlag for innovasjon, og styrker demokratiet.